Arlanda, projekt Porten
​​​​​​​​​Projekt Porten består av en tillbyggnad på entrésidan av Terminal 5 som ska rymma en ny säkerhetskontroll och en ny marknadsplats. Mälarvaret Konsult AB bidrar med besiktning av stål och betong.


Högdalsdepån
Trafikförvaltningen bygger ut Högdalsdepån för att användas av både Grön, Blå och Gul linje. En ny spårtunnel byggs för att ansluta depån och tunnelbanans Farstagren, så att tågen kan komma in och ut via både Högdalen och Hökarängen. Mälarvarvet Konsult AB bidrar med byggledning betong och anläggning.


Hurva-Sege
Svenska kraftnät förnyar en 42 kilometers 400 kV-ledning mellan stationerna Hurva och Sege. Mälarvarvet Konsult AB hjälper entreprenören – Linjemontage med utförandekontroll-stål och rostskydd på kraftledningsstolparna.


Havslänken
Havslänken, klaffbro som binder samman den nya stadsdelen Norrtälje Hamn med Societetsparken. Mälarvarvet Konsult AB besiktade stål, mekanik och hydraulik.


Getingmidjan
Getingmidjan är en viktig del av järnvägsnätet och en av de mest trafikerade sträckorna i hela landet, här passerar i stort sett alla tåg till och från södra Sverige – i snitt ett tåg var tredje minut. Järnvägen på sträckan kommer under de kommande åren genomgå omfattande upprustning för att säkerställa anläggningens funktion och standard. Mälarvarvet konsult bistår Trafikverket med resurser i form av Projektledning och Projekteringsledning.


Östlig förbindelse
Från och med 2016 resursförstärker Mälarvarvet konsult Trafikverkets projektorganisation för Östlig förbindelse med teknikstöd för datasamordning.
Projektet är i tidigt skede och har just upphandlat det konsultuppdrag i vilket systemhandlingen ska projekteras.

 

Citybanan
Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel mellan Tomteboda och Stockholms södra med två nya stationer vid Odenplan och T-Centralen. När Citybanan är klar 2017 fördubblas spårkapaciteten i Stockholm och alla tåg kan gå tätare och punktligare.

 

Plattformsrenovering Hässelby gård
Under 2015 utförde SL tillgänglighetsanpassning av tunnelbanestationen Hässelby gård. I projektet ingick även att renovera hela plattformen med nya plattormselement och stenbeläggning samt renoverades tre broar i direkt anslutning till stationen med tätskiktsbyte, byte av skyddsbetong och kantbalkar, även samtliga träslipers byttes ut och broarna försågs med nya räcken.

 

Mälarbanan
Projekt Mälarbanan består i en utbyggnad av järnvägen med ytterligare två spår på sträckan mellan Tomteboda och Kallhäll. Det gör att fler tåg kan gå, att resenärerna får fler avgångar att välja på och att ankomsttiderna blir säkrare.
Mälarvarvet bistår Trafikverket med specialistkompetens inom byggledning/stålkontroll.

 

Norra länken
Norra länken sträcker sig mellan Tomteboda och Värtan med anslutningar mot Norrtull, Roslagstull och Frescati och är ett av norra Europas största vägtunnelprojekt. Att bygga Norra länken innebär stora utmaningar då projektet genomförs i redan hårt trafikerad stadsmiljö där man vill minimera trafikpåverkan och samtidigt ha produktion och säkerhet i fokus.
Mälarvarvet konsult stöttar projektet med kompetenser inom bygg- och projektledning.

 

Omvärldsbevakning
Ett mycket stort antal bygg- och exploateringsprojekt pågår runt om och i direkt närhet till SL’s befintliga anläggningar såsom tunnelbana, lokalbanor och bussar. För att säkerställa att dessa externa byggherrar följer de gällande föreskrifter som finns för att minimera trafik- och trafikantpåverkan har man en specifik avdelning på Trafikförvaltningen som hanterar dessa intrångsärenden.

 

Roslagsbanan
I syfte att öka kapaciteten bygger SL totalt 22 km dubbelspår, förbättrar bullerskydd, tillgänglighet och säkerhet längs hela banan. Stationer och befintliga vagnar rustas upp, nya tåg köps in och en ny depå byggs. Utbyggnaden beräknas pågå fram till år 2021.
För att säkerställa beställarkontrollen av utförandet har SL anlitat Mälarvarvet för byggledning inom mark, anläggning samt byggnadsverk.

 

Sergels torg
Sergels torg har efter 50 år fått problem med vatten som läcker igenom trevåningskonstruktionen och tätskiktet behöver därför bytas ut. Dessutom behöver konstruktionerna i området förstärkas. Tätskiktsbytet och konstruktionsförstärkningarna utförs i ett område på 31 000 kvadratmeter. Där ingår bland annat Klarabergsgatan och Hamngatan. För att minimera påverkan på omgivningen är projektet uppdelat i 29 mindre etapper.
Trafikkontoret, Stockholms stad har anlitat Mälarvarvet för resurser inom byggledning, el, signal och stål.

 

Söderströmsbron
Söderströmsbron är tunnelbanebron mellan Slussen och Gamla stan, en av de mest trafikerade sträckorna i hela SL:s trafiksystem. Åren 2014 till 2018 genomför SL en upprustning av Söderströmsbron för ett säkrare resande för de 335 000 trafikanterna som passerar varje dygn.
För närvarande pågår arbetet med att rusta upp den femte befintliga stålbron för att kunna använda den till att bära ett trafikspår under de perioder då de fyra brobytena utförs.

 

Mötesplats Dingersjö
Trafikverket bygger en förlängd mötesstation och tre nya järnvägsbroar mellan Njurundabommen och Nolbyär. Järnvägsbroarna över Ljungan och Stångån har enligt beräkningar en teknisk livslängd på 10–15 år kvar. De klarar inte heller de ökade kraven på axellast (25 ton) vilket gör att dessa byts ut. De nya broarna kommer att bli av samverkanstyp av stål och betong. Några av förbättringarna med de nya järnvägsbroarna är att vibrationerna minskar och att det finns utrymme för oss att bygga två filer med gång- och cykelbana på varje sida Mjösundsvägen under bron.
MV-konsults uppgift i projektet är byggplatsuppföljning stål.